LOONBELASTINGVERKLARING BELASTINGDIENST PDF

Once you employ an employee you must file payroll tax returns. You will need the employee's details to file these payroll tax returns. The new employer submits the following details to you:. However, you or your employee is allowed to use their own model containing the data set out above.

Author:Gardagor JoJokinos
Country:Luxembourg
Language:English (Spanish)
Genre:Education
Published (Last):16 September 2011
Pages:45
PDF File Size:12.37 Mb
ePub File Size:2.42 Mb
ISBN:938-1-77047-175-4
Downloads:35560
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ArashilarReeds verschenen nieuwsbrieven zijn beschikbaar en kunnen worden nagelezen op Verschenen nieuwsbrieven. This newsletter provides information to employers, hr-professionals and other interested parties with respect to recent developments and jurisprudence in the field of employment taxes.

Past issues of this newsletter are available and can be read on Past newsletters. Sectorindeling bij uitzenden binnen concern. Sector classification when assigning within the group. Toepassing anoniementarief terecht wegens onvolledige loonbelastingverklaringen Correct application of the anonymous rate due to incomplete income tax declaration.

Deelname aan een buitenlandse pensioenregeling Participation in a foreign pension scheme. De regeling is gedurende een periode van ten hoogste maanden van toepassing en ziet op de inkomsten ter zake van de dienstbetrekking in Nederland. Tijdens zijn verblijf in Nederland werden hem aandelenopties toegekend welke hij in , toen hij weer in de Verenigde Staten woonde, heeft uitgeoefend. Nadat de Rechtbank de werknemer in het gelijk had gesteld, is de inspecteur in hoger beroep gegaan. Ook in hoger beroep stelde het Hof Den Bosch de Amerikaanse werknemer in het gelijk.

De belastingdienst heeft overigens cassatie ingesteld bij de Hoge Raad tegen de uitspraak van het Hof. Sectorindeling bij uitzenden binnen concern De belastingdienst deelt werkgevers in bij de eerste inschrijving in sectoren. Deze sectorindeling is mede bepalend voor de hoogte van de premies voor de werknemersverzekeringen.

De hoogte van de sectorpremie is afhankelijk van het werkeloosheidsrisico in de bedrijfs- of beroepssector waar in wordt gewerkt.

In een recente zaak stond de sectorindeling ter discussie van een bedrijf dat personeel ter beschikking stelde aan andere maatschappijen binnen de groep. De activiteiten van de groep bestonden uit de verhuur van klimmateriaal, gereedschappen en machines. Ook verhuurde de groep steigers die door het personeel van het betreffende bedrijf in de groep werden ge de monteerd.

Het bedrijf was in eerste instantie door de belastingdienst ingedeeld in sector 3. Nadat tegen deze indeling bezwaar was gemaakt door het bedrijf, werd het door de belastingdienst ingedeeld in sector Maar ook met deze indeling was het bedrijf het niet eens, omdat het meende te moeten worden ingedeeld in sector Zakelijke dienstverlening III.

Het bedrijf kwam zelf tot de indeling in sector Zakelijke dienstverlening III, omdat zij slechts binnen concernverband arbeidskrachten ter beschikking stelt. Voorts stelde het bedrijf dat het personeel werkzaam was op basis van een reguliere arbeidsovereenkomst en niet op basis van een uitzendovereenkomst. Ook het feit dat het personeel zonder enige winstopslag werd doorbelast aan de overige werkmaatschappijen, kon volgens het bedrijf niet tot de conclusie leiden dat het uitzenden als economische activiteit in het maatschappelijk verkeer kon worden beschouwd.

Volgens Hof Arnhem was de indeling in sector 52 echter correct. En recent heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het Hof terecht heeft beslist dat ook bij het uitlenen van personeel binnen het eigen concern sprake kan zijn van een uitzendovereenkomst.

Wel stelt de Hoge Raad dat voor een uitzendovereenkomst is vereist dat de arbeid onder toezicht en leiding van de inlenende vennootschap wordt verricht. Volgens de Hoge Raad is de indeling in sector Het Hof had in deze zaak al vastgesteld dat aan de eerste voorwaarde werd voldaan. Om duidelijk te krijgen of ook aan de voorwaarde werd voldaan dat er sprake zou zijn van toezicht en leiding door de concernvennootschappen waaraan de personeelsleden ter beschikking zijn gesteld, heeft de Hoge Raad de zaak terugverwezen naar een ander hof.

Daarbij stel ik vast dat van de regeling meer gebruik wordt gemaakt dan oorspronkelijk bedoeld is geweest. In overleg met het bedrijfsleven wil ik bezien hoe het een en ander kan worden vormgegeven.

In zijn nog eens Toepassing anoniementarief terecht wegens onvolledige loonbelastingverklaringen Een belastingplichtige kan een beroep op het vertrouwensbeginsel doen als hij ervan uit mag gaan dat zijn fiscale positie tijdens een boekenonderzoek op zijn merites is beoordeeld, ongeacht of dit laatste daadwerkelijk is gebeurd. De inspecteur wordt geacht bij een boekenonderzoek op de hoogte te zijn geraakt van feiten die aanleiding kunnen zijn om een naheffingsaanslag op te leggen of correcties aan te brengen.

Als hij hiertoe niet overgaat kan hij hier later niet op terugkomen. Een ondernemer in de uitzendbranche was ten aanzien van zijn G-Rekening door de inspecteur aan een zogenaamd deblokkeringonderzoek onderworpen. Bankafschriften van de G-rekening werden ingezien terwijl alle andere gegevens met betrekking tot zijn fiscale positie zich in dezelfde ruimte bevonden als waar het deblokkeringonderzoek plaatsvond.

Deze laatste gegevens werden echter niet door de inspecteur ingezien. Na afloop van het onderzoek had de inspecteur geen correcties aangebracht geen rapport opgemaakt. Twee jaar later werden door de inspecteur tijdens een boekenonderzoek onregelmatigheden ten aanzien van de af te dragen loonheffingen en ten aanzien van de werknemersgegevens geconstateerd.

De inspecteur heeft naar aanleiding hiervan een naheffingsaanslag op basis van het anoniementarief en een boete opgelegd. De belastingplichtige beriep zich op het vertrouwensbeginsel en bracht naar voren dat de inspecteur tijdens het eerdere deblokkeringonderzoek geen onregelmatigheden had geconstateerd en hierdoor niet over mag gaan tot een naheffing.

Het Hof merkte in deze zaak op dat een deblokkeringonderzoek de fiscale positie van een belastingplichtige slechts beperkt aan de orde stelt. Het Hof was van mening dat hierdoor geen beroep op het vertrouwensbeginsel openstond. Ten aanzien van de naheffingsaanslag merkte het Hof op dat het anoniementarief terecht is gehanteerd. De belastingplichtige was verplicht om de gegevens van de werknemers te bewaren op de wijze die de wet voorschrijft.

De wet schrijft voor dat dit door middel van een loonbelastingverklaring dient te geschieden. Dat de belastingplichtige van de ontbrekende gegevens langs andere weg op de hoogte was doet niet af aan deze verplichting. Deelname aan een buitenlandse pensioenregeling In het geval een werknemer vanuit het buitenland tijdelijk in Nederland te werk wordt gesteld wil hij vaak de buitenlandse pensioenregeling voortzetten in de periode die hij in Nederland belastingplichtig is.

Een buitenlandse pensioenregeling zal in het algemeen niet aan de bepalingen van de Wet op de loonbelasting voldoen. De regeling zal dan moeten worden aangewezen. Hiervoor bestaat een besluit waarin de voorwaarden zijn opgenomen waaronder een buitenlandse pensioenregeling kan worden aangewezen. Een Engelse werkgever die in Nederland werknemers ter beschikking stelde aan de IT-branche, bood aan de uitgezonden werknemer een pensioenregeling aan die niet voldeed aan de voorwaarden van de Wet op de loonbelasting.

Voorts had de Engelse werkgever niet verzocht om de pensioenregeling aan te laten wijzen als een zuivere buitenlandse pensioenregeling. De inspecteur merkte de pensioenpremies daarom aan als loon en legde een naheffingsaanslag op. Omdat de pensioenregeling niet voldeed aan de voorwaarden van de Wet op de loonbelasting oordeelde ook het Hof Den Bosch dat de pensioentoezegging diende te worden aangemerkt als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking.

In deze zelfde zaak had de Rechtbank in eerste aanleg al vastgesteld dat de pensioenregeling op zodanig wezenlijke punten afwijkt van de voorwaarden van de Wet op de loonbelasting dat aanwijzing niet tot de mogelijkheden behoort. De door de inspecteur opgelegde naheffingsaanslag bleef derhalve in stand. The ruling is valid for a maximum period of months and may be applied to income in respect of the employment in the Netherlands. The Court of Den Bosch ruled in a recent case regarding a U.

During his stay in the Netherlands, stock options were granted to him, which he exercised in , after he had returned to the United States. After the Court ruled in favour of the employee, the tax inspector appealed.

The Dutch tax authorities have lodged an appeal with the High Court against the decision of the Court of Appeal. Sector classification when assigning within the group The tax authorities classify employers within a sector with their first registration. This sector classification is a relevant factor in determining the level of premiums for the employee insurances. The height of the sectoral contribution depends on the risk of unemployment within the industrial sector of profession exercised.

For example, the sectoral contribution in for the roofing business is 4. In a recent case, the sector classification was in dispute for a company that assigned personnel to other companies within the group. The activities of the group consisted of the rental of climbing equipment, tools and machines. The group also rented scaffolding that were built or taken down by the personnel of the company concerned.

Initially, the company was classified by the tax authorities in sector 3, Construction. Following an objection to this classification by the company, the tax authorities reclassified the company in sector 52, Temporary Employment Industry.

But the company also disagreed with this sector classification, claiming that they should be classified in sector 45, Business Services III.

The company believed that sector 45 was appropriate because it only assigned personnel within that group. Furthermore, the company stated that its personnel was employed on the basis of a regular employment agreement and not on the basis of a temporary employment contract.

According to the Court of Appeal in Arnhem, the sector 52 classification was correct. In addition, the High Court declared that the Court of Appeal correctly ruled that in cases when personnel is assigned within the group, temporary employment contracts can exist.

The High Court does state that a temporary employment contact requires that the work is performed under supervision and control of the user undertaking it. The Court of Appeal had already determined that the first condition was being met. In order to get clarity about whether the condition was met that the personnel performed the work under supervision and control of the user undertaking it, the High Court referred the case back to another Court of Appeal.

I hereby conclude that the ruling is being used more than initially intended. I want to see, in consultation with the corporate sector, how this can be implemented.

In , another 12, rulings were granted. Correct application of the anonymous rate due to incomplete income tax declaration A taxpayer may appeal to the principle of good faith if he assumes that its fiscal position is assessed on its merits during an audit, regardless if the latter actually happened. During the audit, the inspector is assumed to become aware of any relevant facts or circumstances that could be relevant in imposing an additional tax assessment or correction.

If he does not impose an additional tax assessment or correction, the inspector is not entitled to change his opinion at a later stage. A taxpayer in the employment agency industry was subjected to an audit by the inspector regarding his G-account. The bank statements of his G-account were audited while all other information relating to its tax position was located in the same room where the audit took place.

The latter data, however, were not reviewed by the inspector. After the audit ended, no additional corrections were made and no report of the audit was prepared. Irregularities with respect to the contributions and withholding taxes and with respect to the employee data were found during a tax audit, two years later.

The inspector responded by imposing an additional tax assessment based on the anonymous rate, as well as a fine. The taxpayer relied on the principle of good faith and took the position that during the previous audit the inspector did not find any irregularities and was, therefore, not entitled to impose an additional tax assessment.

Hence, the Court of Appeal ruled that the taxpayer could not rely on the principle of good faith. Furthermore, the Court of Appeal ruled that the additional tax assessment was justified based on the fact that the taxpayer should save his employee data consistent with his lawful obligation.

The law stipulates that this data should be saved by means of a wage tax statement.

EDWARD SOJA THIRDSPACE PDF

NETHERLANDS: Things to consider about Payroll

Reeds verschenen nieuwsbrieven zijn beschikbaar en kunnen worden nagelezen op Verschenen nieuwsbrieven. This newsletter provides information to employers, hr-professionals and other interested parties with respect to recent developments and jurisprudence in the field of employment taxes. Past issues of this newsletter are available and can be read on Past newsletters. Sectorindeling bij uitzenden binnen concern. Sector classification when assigning within the group. Toepassing anoniementarief terecht wegens onvolledige loonbelastingverklaringen Correct application of the anonymous rate due to incomplete income tax declaration.

JENNY BOULLY THE BODY PDF

Obtain the data required for the payroll taxes

Just like for most official issues , expats can complete their tax declaration Belastingaangifte online:. Note that the above procedure is based on the hypothesis that you have not bought a house or have other sources of income apart from your main work. Home Expat info Taxation. Expat Info. Annual Dutch tax form. Annual Dutch tax form 0.

CAMILLA LACKBERG LA PRINCESA DE HIELO PDF

Tax credits

.

Related Articles